کتاب‌های صوتی رمان ایرانی

عادت می‌کنیم

«عادت می‌کنیم» پرداخت ماهرانه‌ای از شخصیت‌هایی‌ است که هرروز نمونه‌هایشان را در اطرافمان می‌بینیم. توصیف دقیق جزئیات و رفتارها ...